Enter Detail
GST SET OFF CALCULATOR W.E.F. 1-2-2019
  Enter Output Liablity
  IGST   CGST   SGST  
       
  Enter GST Input
  IGST   CGST   SGST  
       
     
GST Set Off Rules w.e.f. 1-2-2019
Output Amount Input Set off Balance Payable
IGST CGST SGST
  IGST  
  CGST  
  SGST  
  TOTAL  
Input Balance Detail
GST Total Input  Input
Set Off
with
Output Liability
Balance
Input
Available
A C D= A-C
  IGST  
  CGST  
  SGST  
  TOTAL